Wednesday, November 27, 2019

Kính gửi Toàn thể Niên Trưởng QC/QLVNCH riêng gửi Niên Trưởng QC Trần Hữu Tâm

Kính gủi Quý niên trưởng QC/QLVNCH. Riêng gửi Niên Trưởng QC Trần Hữu Tâm / Tây Úc
trong trang nhà (www.hoiquancanhdfw.com) có 2 tiết mục: tiết mục thứ nhứt khi bấm vao nón hành sự Quân Cảnh thì trang web sẽ tự đỗng chuyển qua một trang web khác do: (Quân cảnh Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt) Đây là trang mạng của Wikipedia viết về Binh chủng Quân Cảnh. Ngoài ra khi bấm vào toán Quốc Quân Kỳ thì trang web sẽ chuyển qua: (Huy Hiệu Binh Chủng Quân Cảnh QLVNCH | GĐMĐVNHTĐ) trang mạng của binh chủng nhẩy dù giới thiệu về Quân Cảnh. Tất cả mọi chi tiết đều do họ viết và post lên trang của họ. Quý niên trưởng và niên trưởng QC Trần Hữu Tâm / Tây Úc có thể liên lạc trực tiếp với 2 trang web trên để yêu cầu họ sửa chữa lại những gì không chính xác. Hội Quân Cảnh DFW và vùng phụ cận chỉ giới thiệu những trang của các binh chủng khác chứ không viết gì về đề tài này và có lẽ cũng nhờ vậy các niên trưởng mới thấy cái sai của họ để sẽ yêu cầu sửa sai.
Hội Quân Cảnh DFW và vùng phụ cận có thể lấy ra những đề tài trên nhưng không phải là một biện pháp tốt vì hai đề tài này vẫn nằm ỳ trên hai trang web liệt kê phần trên và cả triệu người Việt Nam đều đọc. Vì vậy đề nghị quý Niên Trưởng và QC Trần Hữu Tâm liên hệ trực tiếp với họ để sửa chữa hữu hiệu hơn. Việc thứ hai hội QC DFW và vùng phụ cận sẽ chỉ tuân thủ những gì do Tổng hội QC đề xướng.

Trân trọng
QC Nguyễn Hữu Hải   

No comments:

Post a Comment