Saturday, October 19, 2019

Trại Tù chiều cuối năm

Nhạc và lời: Quang Ngọc
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment