Monday, November 25, 2019

Thế giới chấn động với bài phát biểu của Trump. Đặc biệt Trung Cộng. cùng lắng nghe - câu cuối

No comments:

Post a Comment