Wednesday, January 15, 2020

Tiếng buồn

Mời mọi người thưởng thức (Tiếng buồn)
Thơ: Mai Thanh Tuyền (Phu nhân Niên Trưởng QCĐTTP Dương Ngọc Ánh)
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Đàn và thực hiện Clip: Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment