Friday, April 3, 2020

Corona Niềm Đau Thế Kỷ

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment