Saturday, April 18, 2020

Cam Ly ngày cũ

Thơ: Trần Đình Lộc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Đệm nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment