Monday, October 21, 2019

Buổi sáng qua đồi

*Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người*
Thơ: Trần Trung Đạo
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment