Saturday, July 6, 2024

Hận Thiên Thu

Thơ: Lính Già Đang Nguyên
Nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phuơng

Tuesday, July 2, 2024

Trăn trở

Thơ: Lính già Đang Nguyên
Nhạc/Trình bày: Hà Lan Phương