Saturday, December 28, 2019

Tin nhắn cuối cùng

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh *Phỏng theo tin nhắn cuối cùng gửi mẹ của Phạm Thị Trà My tại Anh Quốc, trước khi tử nạn trong thùng đông Lạnh vượt biên tìm tự do thóat khỏi gông cùm của cộng Sản Việt Nam*
Trình bày: Hà Lan Phương
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment