Friday, January 17, 2020

Chúc thư của người lính già

Thơ: Huy Phương
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh
Hòa âm: Nguyễn Hải
thực hiện clip: Nguyễn Hải (Hình ảnh Internet)

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment