Friday, October 25, 2019

Hình ảnh Hội Trưởng và các hội viên sinh hoạt

Hội Trưởng Lê Văn Lới

Lê văn Lới Cựu Tiểu Đội Trưởng QC/ĐTTP

Trao ban khen cho QC Reng

Hội Trưởng và Phu Nhân (Quá Vãng)

Trao ban khen

Hội Trưởng và QC Tấn

No comments:

Post a Comment