Tuesday, May 11, 2021

Còn có các em chúng tôi còn tất cả

Thơ: Hoàng Lan

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Đàn / hát: Nguyễn Hải


No comments:

Post a Comment