Friday, October 25, 2019

Lễ kỷ niệm đệ tam chu niên ngày thành lập Hội QC DFW

Trái: Hội Trưỏng Lê Văn Lới, Phải: Cựu Đải Úy Nguyễn Xuân Vinh  sỹ quan Truyền Tin BCH QC

No comments:

Post a Comment